,,... daje i zabiera...''

Opis projektu


 

STOWARZYSZENIE MUW - MŁODZI UCZESTNICY WYMIAN 

Nazwa projektu

…DAJE I ZABIERA …

Czas realizacji

07.01.14 – 31.05.2014

Cele projektu

Celem projektu jest  „oswojenie” rzeki Małapanew. Zaproponowane działania zwiększą odporność emocjonalną dzieci i rodziców na trudne sytuacje. W myśl zasady „mniej boje się tego co znam” udział w projekcie pozwoli dzieciom i ich rodzicom na adekwatne reagowanie
na sytuacje stresujące. Dobór odpowiednich metod przyczyni się również do kształtowania
u dzieci  takich umiejętności jak zadawanie pytań, praca w grupie rówieśniczej, słuchanie innych czy pokonywania chęci porzucenia pracy. Ponadto chcielibyśmy zmienić charakter zaangażowania rodziców w życie przedszkolne z biernego na czynne, ze słuchacza
w uczestnika.  Dzieci wspólnie z rodzicami poprzez doświadczenia i eksperymenty poznają lepiej swoje najbliższe otoczenie związane z wodą.

Odbiorcy projektu

W projekcie weźmie udział grupa 20 dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami. Dzieci i ich rodzice są mieszkańcami gminy wiejskiej Dobrzeń Wielki. Ich domy znajdują się  na terenach zalewowych. Ze względu na powódź tysiąclecia oraz kolejne podtopienia rzeka i woda kojarzy się beneficjentom projektu bardzo negatywnie. Jest dla nich niszczycielskim żywiołem,  który zabiera domy, niejednokrotnie bliskich, a nie życiodajną siłą, miejscem gdzie można obcować z naturą, czy spędzać miło czas z rodziną.  W roku 1997 podczas powodzi stulecia beneficjenci projektu (rodzice) mieli średnio po 18 lat i do dzisiaj zmagają się ze wspomnieniami tych tragicznych w skutkach dni. Rzeka nie daje im o sobie zapomnieć. Co roku wody gruntowe zalewają  domowe piwnice, a w roku 2010 doszło do ponownych podtopień całych domów. Wówczas beneficjenci projektu  (dzieci) mieli od roku do dwóch lat. Dzieci nie uczestniczyły w sposób świadomy w tym co się działo, ale na pewno udzielał się im strach ich rodziców co wpłynęło negatywnie na ich rozwój emocjonalny. Aby dzieci rozwijały się prawidłowo wspólnie z rodzicami muszą „oswoić” rzekę, tę która DAJE i ZABIERA. Potrzebują pracować nad odpornością emocjonalną na trudne sytuacje, jak również pokonać chęć porzucania pracy (nie ma po co się starać – rzeka i tak to zabierze). Powinni również nauczyć się jak adekwatnie reagować w sytuacjach stresujących.
 

Miejsce realizacji projektu

Głównym miejscem realizacji projektu będą pomieszczenia Publicznego Przedszkola
w Czarnowąsach. Ponadto beneficjenci projektu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Krytej Pływalni Akwarium Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu oraz w pracowni chemicznej Zespołu Szkół w Czarnowąsach. Zajęcia terenowe i spływ kajakowy odbędą się na obszarach rekreacyjnych wzdłuż rzeki Małapanew.
 

Uzasadnienie projektu

Projekt ma charakter nowatorski ze względu na jego cele, wybrane metody ich realizacji, dobór grupy odbiorców oraz zaangażowanych w jego realizację partnerów. Realizator projektu nie podejmował  nigdy działań, których odbiorcami byłyby dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice. Ponadto do współpracy nie pozyskał nigdy takich partnerów jak Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach czy Stowarzyszenie Nasze Czarnowąsy. Podjęty do realizacji cel tj. „oswojenie” rzeki Małapanew, zwiększenie odporności emocjonalnej dzieci i rodziców na trudne sytuacje związane z wodą ma charakter innowacyjny. Wybrane metody czyli zajęcia laboratoryjne, terenowe, na basenie, spływ kajakowy, spotkania z psychologiem są również działaniami nowatorskimi.
 

Rodzice dzieci wezmą udział w następujących działaniach:

 • Zajęcia laboratoryjne
 • Zajęcia terenowe
 • Zajęcia na basenie
 • Spotkanie z psychologiem
 • Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia „Nasze Czarnowąsy”
 • Spływ kajakowy

Podczas zajęć laboratoryjnych, terenowych i na basenie oraz podczas spływu kajakowy rodzice będą wspierać nauczycieli w opiece nad dziećmi, ale również będą pomagać swoim dzieciom. Będzie to dla nich okazja do pracy ze swoimi pociechami w ich grupie rówieśniczej. Ponadto zajęcia te pozwolą im na przełamanie strachu przed wodą, oraz na adekwatne reagowanie na sytuacje stresujące z nią związane. Rodzice poznają również jak w alternatywny sposób spędzać czas wolny wspólnie z dzieckiem.


Działania: spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia Nasze Czarnowąsy oraz spotkanie
z psychologiem skierowane jest bezpośrednio do rodziców. Poznanie aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych gminy Dobrzeń Wielki pomoże rodzicom spojrzeć na rzekę nie tylko jak na żywioł co zabiera, ale również na siłę, która daje. Spotkanie z psychologiem pozwoli rodzicom na nabycie nowych umiejętności takich jak rozmowa z dziećmi o sytuacjach trudnych. Metoda warsztatowa przyczyni się do wypracowania adekwatnych reakcji na sytuacje stresujące. Zaproponowane działania zmienią charakter zaangażowania rodziców w życie przedszkolne z biernego na czynne, ze słuchacza w uczestnika.


Zaangażowanie innych instytucji / osób w realizację projektu

W realizację projektu zaangażowani będą następujący partnerzy:

 • Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach –  partner nieodpłatnie udostępni pomieszczenia
  w których odbywać się będą spotkania z rodzicami, zajęcia stacjonarne. W ich przeprowadzenie zaangażowana będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna pracująca na co dzień w przedszkolu.
 • Zespół Szkół w Czarnowąsach – partner nieodpłatnie udostępni pracownię laboratoryjną
  z mikroskopami. Zajęcia laboratoryjne i terenowe poprowadzą nauczyciele chemii i przyrody zatrudnieni w tej placówce.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim – partner nieodpłatnie udostępni sprzęt potrzebny do przeprowadzenia spływu kajakowego. Ponadto  kadra instruktorów dokładnie zaplanuje jego trasę i będzie czuwać nad bezpiecznym przygotowaniem i przeprowadzeniem spływu.
 • Stowarzyszenie „Nasze Czarnowąsy”  - członkowie poprowadzą spotkanie na temat aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych gminy Dobrzeń Wielki.

Rezultaty projektu

Dzieci:

 • zwiększą swoją odporność emocjonalną na trudne sytuacje szczególnie te związane z wodą
 • nauczą się adekwatnie reagować  na sytuacje stresujące
 • będą doskonalić umiejętność zadawania pytań, pracy w grupie rówieśniczej, słuchanie innych
 • będą pracować nad motywacją i przeciwdziałać chęci porzucenia pracy
 • poznają najbliższe otoczenie związane ze zbiornikami wodnymi (fauna, flora, zabezpieczenia przeciwpowodziowe), po raz pierwszy będą uczestniczyć w zajęciach terenowych i laboratoryjnych, których tematem będzie woda oraz w spływie kajakowym
 • poznają jak właściwie spędzać wspólnie czas wolny
 • zdobędą podstawowe umiejętności pływackie
 • pływając będą niwelować wady postawy (uzupełnienie zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonej w przedszkolu)
 • poznają zasady bezpiecznego odpoczywania nad wodą

Rodzice:

 • zmienią swój charakter zaangażowania w życie przedszkolne z biernego na czynne, ze słuchacza w uczestnika,
 • będą doskonalić umiejętność prowadzenia z dzieckiem rozmów na tematy trudne, związane z przeżywanym przez nie stresem,
 • zwiększą swoją odporność emocjonalną na trudne sytuacje szczególnie te związane z wodą
 • nauczą się adekwatnie reagować  na sytuacje stresujące
 • będą doskonalić umiejętność słuchanie innych
 • poznają najbliższe otoczenie związane ze zbiornikami wodnymi (fauna, flora, zabezpieczenia przeciwpowodziowe), po raz pierwszy wspólnie ze swoimi dziećmi będą uczestniczyć w zajęciach terenowych i laboratoryjnych, których tematem będzie woda oraz w spływie kajakowym
 • poznają jak właściwie spędzać wspólnie czas wolny
 • poznają zasady bezpiecznego odpoczywania nad wodą

Realizatorzy projektu:

 • Objęcie po raz pierwszy przez Stowarzyszenie MUW wsparciem beneficjentów w wieku przedszkolnym
  • Stworzenie okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami nauczającymi na różnych poziomach edukacyjnych
  • Poznanie najbliższego otoczenia związanego ze zbiornikami wodnymi
  • Pozyskanie nowych partnerów
  • Przygotowanie scenariuszy zajęć, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektuZespół realizatorów projektu

W realizację projektu będzie zaangażowana następująca kadra:

 • pięciu nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji elementarnej, posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, na co dzień pracujących jako nauczyciele Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach
 • nauczyciel chemii na co dzień pracujący w Zespole Szkół w Czarnowąsach posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi
 • nauczyciel przyrody na co dzień pracujący w Zespole Szkół w Czarnowąsach posiadający pełne kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi
 • psycholog dziecięcy na co dzień pracujący w Zespole Szkół w Czarnowąsach posiadający pełne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska w szkole
 • certyfikowany instruktor kajakarstwa pracujący w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim posiadający doświadczenie w organizowaniu spływów kajakowych z udziałem dzieci
 • doktor w dyscyplinie inżynieria i ochrona środowiska, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, członek Stowarzyszenia Nasze Czarnowąsy
 • koordynator – od 2006 roku koordynuje wszystkie projekty Stowarzyszenia MUW finansowane z funduszy zewnętrznych. Z powodzeniem zrealizowała projekty o łącznej wartości przekraczającej 150 tys. zł.