Zamówienia publiczne

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 61 "WESOŁA GROMADKA" W OPOLU
             
L.p. Przedmiot zamówienia Kod CPV Rodzaj zamówienia (robota budowlana, usługa, dostawa) Przewidywany tryb udzielenia zamówienia  Orientacyjna wartość zamówienia
(PLN netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków
w Przedszkolu Publicznym nr 61 "Wesoła Gromadka" w Opolu
15800000-6 Dostawa Przetarg nieograniczony  173 071,70 zł netto IV kwartał

 

OGŁOSZONE

11.10.2019 r.

Numer postepowania: PP61.271.1.2019

 

 

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków

w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1

 

PDFRozstrzygnięcie przetargu PP61.pdf
 

 

 

DOCXOgłoszenie nr 608951.docx

DOCXPP61 SIWZ żywność 1.docx

ODSPP61 zał. nr 1 do SIWZ - SOPZ.ods  

DOCXPP61 zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (1).docx

DOCXPP61 zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy.docx

DOCXPP61 zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx

DOCXPP61 zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

Opole,  25.10.2019 r.

Znak sprawy:PP61.271.1.2019                     

                                                                                  Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie, tj.:

Pytanie nr 1: W informacjach dotyczących zamówienia, w załączniku nr 1 do SIWZ SOPZ Pakiet 3 wędliny podano sformułowanie "bez konserwantów". Co to oznacza? W każdym z wymieniowych produktów zastosowaliśmy substancję konserwującą: azotyn sodu. Czy w związku z tym produkty zawierające azotyn sodu nie kwalifikują się do przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający tworząc opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3 – wędliny, miał na myśli produkt, który jest wytwarzany w sposób tradycyjny, nie zawierający dodatków funkcjonalnych, z wyjątkiem takich, które są stosowane w trakcie peklowania.

DOCXZestawienie ofert.docx