Rekrutacja 2020/21

 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu:

77 4 691 154,

 

 

Szanowni Państwo

Od  23 marca br. rozpoczyna się postepowanie  rekrutacyjne   do   przedszkoli   publicznych na rok 2020/2021. Z uwagi na czasowe ograniczenie     funkcjonowania   jednostek    systemu   oswiaty w  zwiazku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020r. do 25 marca r. , informuję , że

zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie 23 marca-3 kwietnia br.,

tak by rodzice nie musieli dostarczać jej osobiście.

 

Skan, zdjęcia wnióskow i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Do naszego przedszkola prosimy o wysyłanie na adres    

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w   formie   zaszyfrowanej   wiadomości,  do   której   hasło   podają   Państwo w osobnym mailu.

Dodatkowo, w przypadku braku możliwości wystawienia przez pracodawcę lub uczelnię/szkolę zaświadczenia o zatrudnieniu bądź uczeniu się w trybie dziennym, dopuszcza się złożenie stosownego oświadczenia, które od dnia 23 marca br. będzie dostępne na stronie internetowej nabor.pcss.pl/opole.

 

PDFOświadczenie o zatrudnieniu_uczeniu się.docm (1).pdf

 

W sytuacjach skrajnych lub w przypadku napotkania niestandardowych przeszkód związanych z przekazaniem dokumentacji, prośba o bezpośredni kontakt z Dyrektorem przedszkola pierwszej preferencji.

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny:  774691154,   kom.  504098817

 

 

 

Szanowni Rodzice,

 

Jeżeli chcecie by Wasze dziecko od 1 września 2020 r. nadal uczęszczało do naszego przedszkola prosimy o złożenie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie:  

 

9 marca 2020 r. od godz. 8:00 – 13 marca 2020 r. do godz. 16:00.

 

Złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie gwarantuje miejsce w przedszkolu dla Państwa dziecka w roku szkolnym 2020/2021.

Deklaracje po dniu 13 marca br. nie będą przyjmowane.

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  •  Elektronicznie i w formie papierowej:
  • zalogować się do systemu pod adresem: https://nabor.pcss.pl/opole
  • wypełnić deklarację,
  • wysłać deklarację elektronicznie i ją wydrukować,
  • podpisaną deklarację złożyć w przedszkolu.
  •  Tylko w formie papierowej:
  • pobrać druk deklaracji w przedszkolu,
  • wypełnić deklarację,
  • podpisaną deklarację złożyć w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie złożą deklaracji w wyżej podanym terminie mogą w dniach 23 marca – 3 kwietnia 2020 r. złożyć wniosek o przyjęcie dziecka, który komisja rekrutacyjna będzie rozpatrywała na zasadach dotyczących przyjęć wszystkich nowych kandydatów.

 

Terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Termin

 

Rodzaj czynności

 

9 marca 2020 r. przed godz. 800

Uruchomienie elektronicznego systemu Nabór 2020

1.

9 marca 2020 r. od godz. 800

Rozpoczęcie składania przez rodziców deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

2.

13 marca 2020 r. do godz. 1600

Zakończenie składana deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 3.

16 marca 2020 r. do godz. 1200

Potwierdzanie i wprowadzanie do systemu Nabór 2020 deklaracji złożonych przez rodziców w dniu 13 marca 2020 r.

4.

23 marca 2020 r. od godz. 800

Rozpoczęcie składania przez rodziców wniosku o przyjęcie kandydata
do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.

3 kwietnia 2020 r. do godz. 1600                       

Zakończenie składana wniosków o przyjęcie do przedszkola.

6.

6 kwietnia 2020 r. do godz. 1200

Potwierdzanie i wprowadzanie do systemu Nabór 2020 wniosków o przyjęcie, złożonych przez rodziców w dniu 3 kwietnia 2020 r.

7.

6 kwietnia 2020 r. od godz. 800

Prace komisji rekrutacyjnych na dokumentach papierowych wraz ze sprawdzaniem zgodności we wniosku elektronicznym zaznaczonych
i potwierdzonych kryteriów rekrutacji.

8.

27 kwietnia 2020 r. do godz. 1200

9.

27 kwietnia 2020 r. od godz. 1200

                                          do godz. 1600

Sprawdzenie przez przewodniczących komisji kompletności i zgodności danych elektronicznych kandydatów (dane i kryteria) z dokumentami papierowymi. 

10

28 kwietnia 2020 r. od godz. 900

                                               do godz. 1300

Kwalifikowanie przez komisje rekrutacyjne kandydatów do przyjęcia
w elektronicznym systemie „Nabór 2020wg harmonogramu godzinowego ustalonego przez organ prowadzący.

11.

28 kwietnia 2020 r. od godz. 1300

                                              do godz. 1600

Sprawdzenie przez przewodniczących komisji kompletności i zgodności danych elektronicznych kandydatów (kryteria i liczba punktów) z protokołem komisji. 

12.

30 kwietnia 2020 r.  godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

13.

4 maja 2020 r. od godz. 800  

Rozpoczęcie składania przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego zostało zakwalifikowane.

14.

8 maja 2020 r. do godz. 1600

Zakończenie składania przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

15.

11 maja 2020 r. o godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Kwalifikowanie kandydatów w systemie elektronicznym Nabór 2020

 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. (wtorek)  w  godzinach  9:00-12:30

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej/komisja rekrutacyjna (ewentualnie razem z pracownikiem operacyjnym) dokonują zaznaczenia w systemie elektronicznym kandydatów do przyjęcia ściśle wg niżej podanych harmonogramów dla pierwszego etapu i drugiego etapu postępowania:

 

 

PIERWSZY ETAP - wg kryteriów ustawowych (kryteria MEN)

Preferencja

Godziny

od - do

Czynność komisji w systemie – zaznaczanie

kandydatów zakwalifikowanych

Preferencja pierwsza

9:00 – 9:15

Kandydaci przedszkola I wyboru

Preferencja druga

9:15 – 9:30

Kandydaci przedszkola II wyboru.

Preferencja trzecia

9:30-9:45

Kandydaci przedszkola III wyboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzenie poprawności zakwalifikowania w systemie po I etapie 9:45-10:00

 

 

DRUGI ETAP - wg kryteriów samorządowych (kryteria dodatkowe)

Preferencja

Godziny

od - do

Czynność komisji w systemie – zaznaczanie

kandydatów zakwalifikowanych

Preferencja pierwsza

10:00-10:45

Kandydaci przedszkola I wyboru

Preferencja druga

10:45-11:30

Kandydaci przedszkola II wyboru.

Preferencja trzecia

11:30-12:00

Kandydaci przedszkola III wyboru.

 

Sprawdzenie poprawności zakwalifikowania w systemie po II etapie 12:00-12:30

 

 Po godzinie 12:30 komisje zaprzestają jakiegokolwiek działania w systemie.

 

30 kwietnia 2020  r.

godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

PDFRekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.pdf

PDFRozporządzenie MEN z dn. 21 sierpnia 2018 w prawie przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.pdf

 

ZARZĄDZENIE Nr OR I.0050 .22 .20 20
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 20 stycznia 20 20 r.


w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 20 20 /20 2 1 do przed szkoli publicznych,
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 20 20 /20 2 1 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem
prowadzącym, zgod nie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Określa się terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 20 20 /20 2 1 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem
prowadzącym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym,
do przeprowadzenia postępowania rekr utacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli
publicznych , zgodnie z terminami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do niniejszego
zarządzenia.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta
Maciej Wujec
Z-ca Prezydenta Miasta


Rozdzielnik:
1. Oryginał Wydział Organizacyjny UM Opola
2. Kopia Wydział Oświaty UM Opola

 

PDFTerminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.pdf