Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie o dostępności

 

Dostępność serwisu internetowego www.przedszkole61.bip.gov.pl

Przedszkole Publiczne nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole61.bip.gov.pl

Status od względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Web Content Accessibility Guidelines, wraz z częściowym uwzględnieniem poziomu AAA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 11.12.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 11.12.2020r.

Informacja o sposobie dokonania oceny
Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Informacje zwrotne i dane
Przedszkole Publiczne nr 61„Wesoła Gromadka” w Opolu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.przedszkole61.bip.gov.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.przedszkole61.bip.gov.pl

Jeśli stwierdzisz, że serwis www.przedszkole61.bip.gov.pl nie jest w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Przedszkole Publiczne nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu

ul. Krzanowicka 1
45-920 Opole

tel: +48 77 4691154
faks: +48 77 4691154
mail: dyrektor@przedszkole61.opole.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Postępowanie odwoławcze
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji witryny: 11.07.2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2020 r.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek
Siedziba główna Przedszkola Publiczne nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu znajduje się w budynku  przy ulicy Krzanowickiej 1, oddział przedszkola mieści się przy ul. Świerkli 4. Drzwi przedszkola są zamknięte w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, pozwalający przywołać pracownika PP61. Budynek jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Sekretariat
Sekretariat Przedszkola Publicznego nr 61 „Wesoła Gromadka’ w Opolu znajduje się przy ul. Krzanowickiej 1, na pierwszym piętrze  budynku w prawym skrzydle korytarza.

 Pomieszczenia budynku głównego

Drzwi wejściowe do przedszkola są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Po lewej stronie przedsionka znajdują się schody prowadzące do szatni dzieci oraz pomieszczeń służbowych i toalety pracowników. W przedsionku znajdują się oszklone drzwi prowadzące do głównego korytarza przedszkola. Na parterze znajdują się dwie sale zabaw, jadalnia, pomieszczenie kuchenne łazienka dla dzieci oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze znajdują się dwie sale zabaw , sekretariat, łazienka dla dzieci oraz toaleta dla pracowników. Na drugim piętrze znajduje się jedna sala zabaw z toaletami dla dzieci, gabinet do zajęć indywidualnych z dziećmi oraz pomieszczenia gospodarcze. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.  Brak windy.

Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umieszczony przy dodatkowym  wejściu od strony podwórka. Brak systemu przyzywowego.

Pomieszczenia sanitarne
Toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Toaleta oznakowana jest standardowo, posiada przestrzeń manewrową oraz przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego.

Miejsca parkingowe
Brak miejsc parkingowych. Najbliższy parking znajduje się ok. 50 m od budynku.

Dostosowania
Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych umieszczony przy dodatkowym  wejściu od strony podwórka. Brak systemu przyzywowego.                                    

Informacje głosowe, pętle indukcyjne  – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.

Dojazd
Budynek główny znajduje się przy ul. Krzanowickiej 1. Przejście dla pieszych od strony kościoła i przystanku autobusowego  (ok. 100m) nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku znajdują się przeszkody tj. ogrodzenie z bramką wejściową.

Dojazd możliwy jest samochodem osobowym z  opcją skorzystania z parkingu ok. 50m od przedszkola , brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 50 m: linia 10,  21.

Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do przedszkola istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.